Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA

Nadzór nad lasami prywatnymi

  • Dodano: piątek, 14 luty 2014 21:19
  • |
  • |
  • Odsłon: 2404

W powiecie gorlickim prawie 18% wszystkich lasów tj. 7300 ha, to lasy nie będące  własnością Skarbu Państwa, czyli lasy prywatne. Nie oznacza to jednak, że właściciel może zupełnie samodzielnie i dowolnie w nich gospodarować. Nadzór nad gospodarką leśną sprawują w lasach prywatnych nadleśniczowie nadleśnictw: Gorlice, Łosie oraz Kołaczyce. Starosta Gorlicki powierzył im bowiem prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej w tych lasach na podstawie stosownych porozumień.

 

Zasady gospodarki w lasach określa ustawa o lasach z 28 września 1991 roku z późniejszymi zmianami. W myśl art. 5 tej ustawy – nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który wykonuje to zadanie za pomocą swoich służb lub powierza ich prowadzenie właściwemu miejscowo nadleśniczemu PGL Lasy Państwowe.

Na mocy  porozumień nadleśniczowie:
- wydają właścicielom lasów decyzje administracyjne z zakresu gospodarki leśnej,
dokonują cechowania pozyskanego drewna,
- wydają wymagane przepisami tzw. świadectwa legalności.  
Nadleśniczowie wraz z podległymi służbami prowadzą również:
- szeroko rozumiane doradztwo dla właścicieli lasów z zakresu sposobu gospodarowania w lasach, zabiegów hodowlanych, pielęgnacyjnych i ochronnych,
- pomagają przy doborze właściwego składu gatunkowego dla nowo zakładanych upraw leśnych.

Nadleśniczowie prowadzą nadzór nad omawianymi lasami od początku istnienia powiatu, tj. od 1999 roku, a ich zaangażowanie oraz fachowość powodują, że nie ma konieczności tworzenia powiatowej służby w tej sferze. Całość zadań związanych z gospodarką leśną, zlecaniem i zatwierdzaniem wykonania uproszczonych planów urządzenia, zalesieniami gruntów rolnych etc.  koordynowana jest przez jednego specjalistę z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach.  Koszty zleconego nadzoru wynoszą ogółem w ujęciu rocznym nieco ponad 140 tys. zł. Są to pieniądze przekazywane nadleśnictwom proporcjonalnie do nadzorowanej powierzchni lasów. W uzupełnieniu należy nadmienić, że w bardzo niewielkim rozmiarze zadania z w/w zakresu  prowadzi również Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, w którego otulinie znajduje się kilkanaście działek leśnych należących do osób fizycznych.  

Gospodarka leśna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa opiera się na tzw. "Uproszczonych planach urządzenia lasu" (w skrócie: upul), które to dokumenty są zlecane i finansowane ze środków powiatu. Obecnie lasy objęte upul  stanowią ok. 20 % powierzchni, czyli ok. 1,5 tys ha. Pozostałe są obejmowane sukcesywnie pracami urządzeniowymi – w miarę posiadanych środków finansowych. Warto nadmienić, iż w roku bieżącym Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach sporządził wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie wykonania upul dla 9 wsi Gminy Biecz (poza Binarową, dla której upul sporządzono w roku 2012). W przypadku podpisania umowy z WFOŚiGW kwota dofinansowania wyniesie ok. 28 tys. zł a całkowita wartość robót – ok. 40 tys zł. W roku przyszłym planuje się kontynuację tych prac, tak aby w najbliższych kilku latach objąć ważnymi upul wszystkie lasy stanowiące własność osób fizycznych w powiecie.
 Wspomniane wyżej  upul są istotnym dokumentem planistycznym i narzędziem pozwalającym właściwie gospodarować właścicielom w należących do nich lasach. Dokumenty te zawierają opisy drzewostanów, ich charakterystykę jakościową, skład gatunkowy oraz strukturę wiekową.
Są one jednak przede wszystkim zbiorem uwag i wskazówek gospodarczych na 10 kolejnych lat, w ciągu których właściciele lub zarządcy lasów mają do wykonania określone zadania hodowlane, pielęgnacyjne, ochronne lub związane bezpośrednio z użytkowaniem lasu – czyli pozyskaniem drewna. Należy także dodać, że upul regulują we właściwy sposób pozyskanie drewna tak, by zachować ciągłość użytkowania lasu i trwałość zasobów przyrodniczych, stoją zatem "na straży" prawidłowej, zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi.

Właściciele lasów, którzy chcą uzyskać informacje lub doradztwo w zakresie gospodarki leśnej mogą je otrzymać zarówno w Starostwie :
Wydział Ochrony Środowiska, osoba do kontaktu : mgr inż. Marcin Janik, tel. /18/354 87 60,
lub w siedzibie właściwego terytorialnie nadleśnictwa :
Nadleśnictwo Gorlice (Zagórzany) : tel. /18/ 351 13 87
Nadleśnictwo Łosie : tel. /18/ 353 47 22
Nadleśnictwo Kołaczyce : /13/ 44 57 629
Magurski Park Narodowy (Krempna) : /13/ 44 14 099
a także w urzędach gmin, gdzie prowadzone są dyżury leśniczych.

Opracował: Marcin Janik Wydział Ochrony Środowiska

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

Pogoda

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Najnowsze komentarze

Hubert skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Nie przesadzajcie z tymi kpinami i nie oskarżajcie że ktoś kogoś nie lubi bo napisał drobny żart a ...
Basia skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Do znajomej.. Kpiny????bardziej podziw i uznanie Nie widzę w komentarzach powyżej by ktoś kierowa...
Znajoma skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Nie rozumiem, jak można być tak zazdrosnym albo zawistnym i wykorzystywać artykuł o pożarze do kpin ...

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM